Privacyverklaring

Wie zijn we

Wij zijn Badmintonclub Lewenborg (BCL). Ons website-adres is: https://bclewenborg.nl.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom

Als je enkel onze website bezoekt registreren wij je bezoek nog niet. Je kunt geen reacties op onze site achterlaten en wij verwerken op onze site geen persoonsgegevens. 
Neem je contact met ons op per email of telefoon dan wordt jouw naam en mailadres of het telefoonnummer waarmee je belt bij ons bekend. Wij registreren dus persoonsgegevens van jou. Als je bij ons badminton gaat spelen dan registreren wij nog meer persoonsgegevens. Wij verwerken en beveiligen jouw gegevens zorgvuldig.

Website en Cookies

Op onze website worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Wij gebruiken momenteel ook geen cookies. Wij zijn nog bezig ons hierover te beraden. Zolang deze situatie bestaat geldt het huidige privacy-beleid en deze privacyverklaring.

Je verstrekt wel persoonlijke informatie als je via onze website de Facebookpagina van onze club bezoekt. Dan ben je bij Facebook terechtgekomen en daarvoor geldt het privacybeleid van Facebook.
Het kan ook voorkomen dat op deze site inhoud getoond wordt van andere websites of een verwijzing naar die sites. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten of een link. Deze ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof je als bezoeker deze andere website bezoekt. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement van de website die je bezoekt.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens

Wij zijn als badmintonvereniging verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van spelers bij onze club. Wij bepalen het doel hiervan en houden ons bij het verwerken van gegevens aan wet en regelgeving. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om een aantal redenen:

 • om te weten met wie we te maken hebben;
 • om met je in contact te kunnen treden;
 • om jou informatie te kunnen sturen;
 • om een overeenkomst met jou aan te kunnen gaan als individu met speelrechten bij onze club;
 • om onze activiteiten onder jouw aandacht te kunnen brengen;
 • om statistische gegevens over ons ledenbestand te kunnen genereren.

Verder leggen wij in onze annalen de namen vast van personen die zich als vrijwilliger verdienstelijk hebben gemaakt voor onze club of anderszins een (sportieve) prestatie hebben geleverd.

Met welk recht verwerken wij persoonsgegevens

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag geldt. De grondslagen waar wij onze verwerking van persoonsgegevens op baseren zijn:

 • verwerken nadat toestemming is verkregen van de betrokkene;
 • verwerken om een overeenkomst met betrokkene aan te gaan en uit te voeren;
 • verwerken om de wet na te leven (verenigingsrecht, fiscaal recht);
 • verwerken vanwege gerechtvaardigde belangen van onze vereniging.

Hoe veilig zijn jouw persoonsgegevens

Onze vereniging heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Wie zien jouw persoonsgegevens nog meer

Wij verstrekken de persoonsgegevens aan niemand op één uitzondering na. Namelijk de nationale badmintonbond: Badminton Nederland. Wij zijn statutair de aanmeldingsgegevens van onze leden (niet van aspirant-leden en houders van een strippenkaart) door te spelen naar deze badmintonbond. Badminton Nederland kan deze gegevens uitwisselen tussen medewerkers binnen haar organisatie als dit noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Badminton Nederland kan persoonsgegevens ook delen met andere organisaties als zij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Hoe Badminton Nederland verder met persoonsgegevens omgaat is vastgelegd in haar privacyverklaring

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Voor onze clubhistorie bewaren wij de namen van de deelnemers aan onze toernooien en hun eindrangschikking zolang als onze club bestaat. Ook de namen van leden die taken en functies vervullen en vervuld hebben binnen de vereniging blijven net zolang bewaard als de club bestaat. Het betreft hier alleen de namen zonder andere persoonsgegevens van deze deelnemers of leden.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Bij jouw aanmelding als lid bij onze vereniging geef je de volgende persoonsgegevens aan ons door. 

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • mailadres
 • telefoon
 • geslacht
 • geboortedatum
 • wel/niet lidmaatschap badmintonbond

Als je alleen deelneemt aan een toernooi of andere activiteit geef je slechts je naam en relevante contactgegevens aan ons door.

Wij maken soms foto’s van onze activiteiten waarop deelnemers en bezoekers herkenbaar in beeld zijn. Zowel sportactiviteiten als recreatieve activiteiten. Een selectie van deze foto’s publiceren wij op onze website of in onze nieuwsbrief. Wij achten het een gerechtvaardigd belang van de vereniging vanwege de nieuwswaarde en de promotionele functie van beeldmateriaal voor onze ledenwerving en ledenbehoud. Als je moeite hebt om herkenbaar in beeld te komen kun je daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen. 

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van jou hebben opgeslagen te controleren op juistheid. Je hebt eveneens het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Je kunt jouw verzoeken, dan wel vragen inzake privacy gerelateerde zaken, sturen aan: secretariaat@bclewenborg.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. De Privacyverklaring op onze website bevat de meest actuele versie van ons privacybeleid.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur van BCL draagt namens onze vereniging de verantwoordelijkheid voor het privacybeleid en deze privacyverklaring. De naam van onze badmintonvereniging is BCL, voluit: Badmintonclub Lewenborg, gevestigd te Groningen en bereikbaar via secretariaat@bclewenborg.nl.

Groningen, 8 oktober 2023.

Dit is versie 11. De eerste versie is gepubliceerd op 25 mei 2018.