Onze vereniging

Opgericht in 1975

Onze badmintonclub heeft als thuisbasis Sporthal Lewenborg. Ruim de helft van onze spelers woont in het oostelijke deel van gemeente Groningen. De overige spelers komen uit andere delen van de gemeente of de regio rondom Groningen.

De vereniging bestaat vanaf 1975. Lewenborg was nog in aanbouw. De eerste bewoners van de nieuwbouwwijk namen allerlei initiatieven. Ook op sportgebied. BCL groeide rap. Jong en oud zag het badminton helemaal zitten. De eerste jaren wel wat behelpen want een sporthal ontbrak nog. Maar in 1979 werd Sporthal Lewenborg geopend. BCL werd vaste gebruiker op de vrijdagmiddag en -avond. In die beginjaren een bruisende club. Veel spelers, zowel jeugd als senioren. Zowel recreanten als competitiespelers. En ook een wachtlijst.

Maar tijden veranderen. BCL heeft geen jeugdafdeling meer en ook de wachtlijst is verdwenen. Maar nog wel een bruisende club met vooral recreanten. Actieve ontspanning, dat is wat ons bindt. We hebben veel plezier in de sporthal en ook de derde helft krijgt bij ons serieus aandacht.

We zijn een club

De club is van de leden. Wij hebben ons verenigd om samen badminton te kunnen spelen. Daar dragen we allemaal aan bij. Niemand uitgezonderd. Een badmintongemeenschap. Onze jaarlijkse ledenvergadering (ALV) is elke laatste vrijdag van februari in de sporthal. Eerst sporten, daarna insoppen en afspoelen. Dan op naar de kantine. Hier zit een fris geurend gezelschap in grote kring bijeen. Hier bedanken wij alle vrijwilligers voor hun inzet. Hier kiezen wij onze bestuurders en toezichthouders. Hier bepalen we onze huisregels en onze contributie. Hier voelen wij ons een club.

Wat verwacht BCL van haar leden?

Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. We verwachten dat onze leden zich fatsoenlijk gedragen, niet discrimineren, medespelers in hun waarde laten. Krijg je toch het gevoel dat gedragsnormen overschreden worden, stel dat dan aan de orde. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld onze vertrouwenscontactpersoon inschakelen. Naast fatsoen is voor ons ook sportief gedrag belangrijk; zowel binnen als buiten het speelveld. Bij onenigheid over een wedstrijdpunt (“Heeft de lijn geraakt!” “Nee hoor, niks d’r van; was uit.”) wordt het punt overgespeeld. Geen welles-nietes. Ieder heeft een eigen waarneming en in de flits van het moment kan iedereen iets anders waarnemen.

Verder spreekt het voor zich dat je naar vermogen meehelpt om alle organisatorische klussen gedaan te krijgen. Bijvoorbeeld bij het inrichten van de sportzaal en bij het opruimen na afloop. Maar ook meehelpen bij het organiseren van activiteiten. Klusjes doen zoals een flyer maken, een stukje schrijven in onze nieuwsbrief, het assisteren bij een toernooi. En waar we helemaal blij van worden: nieuw vers bloed dat zich kandidaat stelt om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen of in een commissie zitting te nemen.

Wat doet het bestuur voor de club?

Het clubbestuur bestaat uit vrijwilligers die de club leiden, uitvoering geven aan het beleid en handelen namens de vereniging. Diverse organisatorische werkzaamheden voeren bestuurders zelf uit. Zoals de badmintonorganisatie en competitiedeelname, de coördinatie van clubactiviteiten en het onderhouden van externe clubcontacten. Ook de meer administratieve onderdelen verzorgen de bestuurders: reglementen, spelersadministratie, financieel beheer, accommodatie-huur, inkoop, voorlichting, publiciteit, archiefbeheer. Verder ziet het bestuur toe op het verantwoord uitvoeren van werkzaamheden door commissies en individuele vrijwilligers met bijzondere taken (training, vertrouwenscontacten). Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het doen en laten van de club. Op de jaarlijkse ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de verrichte werkzaamheden. Bestuurders worden in de ALV gekozen. Om de drie jaar treedt een bestuurslid af.

Commissies

Commissies zijn groepjes vrijwilligers met een specifieke taak. De ALV vergadering benoemt de leden van twee structurele commissies. De Kascommissie (leden die de boekhouding controleren) en de Continuïteitscommissie (leden die in actie komen als het bestuur niet meer in staat is om te besturen). De overige commissies kunnen worden ingesteld door het bestuur. Zo hebben we een Reglementscommissie (voorbereiden van statutaire en reglementaire aanpassingen); een Amelandcommissie (organiseren van het Amelandweekend); een Jubileumcommissie (in 2025 bestaan we 50 jaar). En voor diverse activiteiten (BBQ, seizoenafsluiting, spelletjesavond, filmavond) een groepje actieve leden die allerlei hand-en-spandiensten verlenen.

Badminton Nederland

Wij zijn aangesloten bij de bond: Badminton Nederland. De bond heeft een belangrijke rol in het promoten en ontwikkelen van onze sport. Ze ondersteunt, faciliteert, biedt cursussen en trainingsmodellen, organiseert een landelijke competitie en traint en begeleidt de nationale selecties.

Samenwerking

Onze club werkt samen met lokale en regionale verenigingen. Onder andere met BC-GO! om in ‘hun’ sporthal onze competitiewedstrijden te kunnen spelen. Andere clubs in stad of regio nodigen wij uit om bij ons te komen spelen en we gaan ook bij hen op bezoek.

Sportkoepel Groningen

Voor onze plaatselijke belangenbehartiging zijn we aangesloten bij de stedelijke Sportkoepel. Dit is een koepelorganisatie waarin tientallen sportverenigingen in Groningen hun krachten hebben gebundeld. Deze koepel is in 2014 opgericht. De Sportkoepel heeft binnen de gemeente veel kwesties op het gebied van sportbeleid aan de kaak gesteld. Zo heeft de Sportkoepel zich hard gemaakt voor het gelijktrekken van condities bij het gebruik van sportaccommodaties. Momenteel is de koepel betrokken bij de vernieuwing van Sportcentrum Kardinge, bij het langetermijnbeleid voor sportaccommodaties en bij tal van praktische problemen waar sportclubs tegenaan lopen.

Statuten en reglementen

De vereniging is opgericht in 1975. De statuten zijn een paar keer aangepast. De laatste aanpassing is van 2022. Zie: statuten 2022.

Het huishoudelijk reglement van de vereniging is voor het laatst aangepast in de Algemene Leden Vergadering van 24 februari 2023. Zie reglement 2023.