Onze vereniging

Badmintonclub Lewenborg

Onze vereniging heeft als thuisbasis Sporthal Lewenborg. De helft van de spelers woont in Lewenborg of aangrenzende wijken. De andere helft komt uit overige delen van de stad en de dorpen om ons heen.

In de jaren zeventig en tachtig was badminton booming. De vereniging bestaat vanaf 1975. BCL had toen zo’n 150 leden en een wachtlijst. In die beginjaren speelden we met onze competitieteams in alle klassen van de noordelijke badmintoncompetitie. In de jaren negentig veranderde dit. De animo voor badminton liep in Nederland sterk terug. Nu is BCL gehalveerd. De jeugdafdeling en ook de wachtlijst zijn verdwenen. Bij BCL spelen enkel nog volwassenen. Hun gemiddelde leeftijd: 47 jaar. Actief ontspannen, dat is wat ons bindt. We hebben veel plezier op de speelvelden en vatten ook de derde helft serieus op.

BCL is onafhankelijk. De vereniging werkt zonder sponsorverplichtingen en wordt geheel gefinancierd door de deelnemers aan haar activiteiten. Op de jaarlijkse ledenvergadering (ALV, dit is ons hoogste orgaan) stellen de leden het beleid vast. Hier worden alle besluiten genomen, worden onze bestuursleden gekozen en onze huishoudelijke en financiële regels vastgesteld.
Wij zijn aangesloten bij de bond: Badminton Nederland. Deze bond heeft een belangrijke rol in het promoten en ontwikkelen van onze sport. Ze ondersteunt, faciliteert, biedt cursussen en trainingsmodellen, organiseert een landelijke competitie en traint en begeleidt de nationale selecties. Onze club werkt samen met lokale en regionale verenigingen. Onder andere met BC-GO! om in ‘hun’ sporthal onze competitiewedstrijden te kunnen spelen. Andere clubs in stad of regio nodigen wij uit om bij ons te komen spelen en we gaan ook bij hen op bezoek. Voor onze plaatselijke belangenbehartiging zijn we aangesloten bij de stedelijke Sportkoepel.

Het clubbestuur zorgt voor alle lopende zaken. De administratie, het financieel beheer, onderhouden van contacten, de maandelijkse nieuwsbrief, voorlichting en publiciteit. En uiteraard voor de organisatie van alle activiteiten, het huren van accommodaties en de zorg voor het speelmateriaal. Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden.

Sportlocaties
We spelen op meerdere sportlocaties binnen de gemeente Groningen. Onze hoofd-locatie is Sporthal Lewenborg. Hier beschikken we over 9 speelvelden. We maken dit seizoen tijdelijk geen gebruik meer van de sportzaal in MFC Engelbert. We zijn nog wel te vinden in de Tiggelhal in Ten Boer (6 velden) en Sporthal Kardinge (zomervakantie). Voor de competitie spelen we in Sportcentrum Europapark. De shuttles waarmee wij spelen worden door bijna alle verenigingen in het noorden gebruikt: de nylon shuttle Yonex Mavis 300 (geel).

Omgang met speelniveaus bij BCL
We hebben spelers op allerlei niveaus. Op onze wekelijkse clubavond zijn al die spelers welkom. Hier spelen zowel (semi-)gevorderde spelers als competitiespelers door en met elkaar. Elke laatste vrijdag van de maand stimuleren we dit samenspelen nog eens extra met een uurtje tossen. Zo’n toss-uur bestaat uit drie keer met andere spelers een wedstrijd spelen. Alle niveaus worden dan door elkaar gehusseld. Op deze manier komen nieuwe spelers er snel tussen bij onze club. De wekelijkse training vervalt op een toss-avond.
Toch houden de meeste spelers meer van een gelijkwaardige partij. Dat levert spannende, uitdagende wedstrijden op. Spelers met weinig ervaring hebben doorgaans niet zoveel zin om te worden afgedroogd door goede spelers. En goede spelers beleven weinig lol aan het spelen tegen een beginner. Daarom bieden wij voor de speelniveaus die dicht bij elkaar liggen extra speelgelegenheid. Daar kunnen zij vooral met mekaar op een vergelijkbaar niveau spelen. Dit zijn extra avonden.
Met deze indeling in niveaugroepen proberen we het speelplezier hoog te houden. We kennen bij onze club drie niveaus:
– competitiespelers en spelers op het competitieniveau
– gevorderden en semi-gevorderde spelers
– beginnende spelers.

Beginnende spelers
Beginnende spelers moeten nog veel leren. Zij beginnen met badminton op onze vrijdagse clubavond. Daar volgen zij een uurtje training en eventueel nog een uur recreatief spelen. De training is vooral aan het begin van een seizoen gericht op de beginnende speler. Na een half jaar zijn deze spelers al een stuk verder in hun ontwikkeling. De trainingsgroep bestaat dan langzamerhand uit semi-gevorderde spelers waar incidenteel nieuwe beginnende spelers bij aansluiten.

(Semi-)gevorderde spelers
Spelers die al meer ervaring hebben (semi-gevorderd en gevorderd) konden naast onze clubavond op vrijdag ook spelen op de maandagavond. In seizoen 2021-2022 blijkt daar jammer genoeg te weinig belangstelling voor te zijn. Als dit seizoen de belangstelling hiervoor weer toeneemt bestaat de kans dat we dit alsnog aan gaan bieden.

Competitiespelers en gelijkwaardig niveau
Competitiespelers en de spelers op competitieniveau kunnen met elkaar spelen op donderdag (periode sept-jan) in Lewenborg. Voor de tweede helft van het seizoen bestaat deze extra speelgelegenheid niet in Lewenborg. Dan kunnen deze spelers op de dinsdagavond terecht in de Tiggelhal in Ten Boer (periode febr-juni).

Competitiespelen
Aan het eind van de winter krijgt elk lid de vraag voorgelegd: “Wil jij in het nieuwe seizoen competitiespeler worden?” Op basis van hun speelsterkte worden degenen die zich opgeven ingedeeld in een competitieteam. 

Voor het seizoen 2021-2022 hebben weinig spelers zich aangemeld voor het competitiespelen. We hebben nu slechts één team. Zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdagmiddag in het Sportcentrum Europapark. De competitiewedstrijden zijn altijd in het weekend in de periode van half september tot half februari.

De laatste jaren bieden we onze competitiespelers geen training meer aan. Voor het oefenen zijn ze aangewezen op het samenspelen met de groep spelers op competitieniveau. In het verleden hadden we wel een aparte training voor competitiespelers. Maar de deelname aan deze training liep sterk terug. Toen nog maar een derde deel van de competitiespelers belangstelling toonde voor competitietraining zijn we ermee gestopt. Er bleek daarentegen wel belangstelling te zijn voor een oefenavond waarop de goede spelers van de club met elkaar spannende partijen konden spelen. Daarom is de competitietraining op donderdag verdwenen. We bieden nu op die donderdagavond in de eerste seizoenshelft extra speelgelegenheid voor onze sterke spelers.

Andere activiteiten
We organiseren zo af en toe een bijzondere activiteit. Bijvoorbeeld een speelavond met leden van een andere vereniging of een onderling toernooi. En jaarlijks na afloop van de zomervakantie starten we het nieuwe seizoen met een badmintonweekend op Ameland. Voor de extra kosten die we hiervoor maken vragen we een bijdrage aan de deelnemers. We houden de kosten voor deze activiteiten zo laag mogelijk. De financiële bijdrage hoeft daardoor nauwelijks een belemmering te vormen om deel te nemen.

Hoe zit het met de verzekering?
Alle sportverenigingen in de stad Groningen vallen onder een overkoepelende WA verzekering die de gemeente Groningen voor verenigingen heeft afgesloten. Maar dit dekt alleen schades waar bestuursleden en vrijwilligers van onze club op worden aangesproken. Badminton speel je voor eigen risico. Als je geblesseerd raakt heb je pech. Sla jij jouw racket kapot; ook pech. We hebben geen ongevallenverzekering afgesloten en we gaan er vanuit dat je over een eigen WA en zorgverzekering beschikt.

Je wordt lid van een vereniging
Leden worden uitgenodigd voor ledenvergaderingen. Jaarlijks organiseren we in het voorjaar zo’n vergadering. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de leden en presenteert nieuwe plannen. Een vereniging betekent ook dat we alle taken onder elkaar verdelen om de vereniging te laten functioneren. Bij de praktische taken in de sporthal zoals netten ophangen en opruimen doet iedereen mee. De meeste overige taken zijn ondergebracht bij de bestuursleden. Zoals de badmintonorganisatie, het materiaalbeheer, secretariaat en ledenadministratie, informatie, penningen, PR en clubactiviteiten. Daarnaast kennen we commissies. Vaak ad-hoc voor tijdelijke festiviteiten. Alleen de Kascommissie is een vast gegeven. Zij controleert de boekhouding. Deze commissie kent een jaarlijks wisselende samenstelling.

Wat verwacht BCL van haar leden?
Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. We verwachten dat onze leden zich fair en sportief gedragen; zowel binnen als buiten het speelveld. Bij onenigheid over een wedstrijdpunt wordt het punt overgespeeld. Immers ieder heeft zo zijn of haar eigen waarneming en in een flits van een seconde kan iedereen iets anders hebben waargenomen. We verwachten ook dat je meehelpt bij het inrichten van de sportzaal en bij het opruimen na afloop. We willen geen overlast veroorzaken; niet naar andere leden en niet naar anderen die gebruik maken van de sport-locatie. En – niet onbelangrijk – we verwachten dat je op tijd de nota betaalt voor het meespelen bij onze club. BCL is een financieel gezonde vereniging en dat willen we graag zo houden.

Lijkt het je wat? Meer weten? Belangstelling? Lees verder