Onze vereniging

Badmintonclub Lewenborg

Onze vereniging heeft als thuisbasis Sporthal Lewenborg. De helft van de spelers woont in Lewenborg of aangrenzende wijken. De andere helft komt uit overige delen van de stad en de dorpen om ons heen.

In de jaren zeventig en tachtig was badminton booming. De vereniging bestaat vanaf 1975. BCL had toen zo’n 150 leden en een wachtlijst. In die beginjaren speelden we met onze competitieteams in alle klassen van de noordelijke badmintoncompetitie. In de jaren negentig veranderde dit. De animo voor badminton liep in Nederland sterk terug. Nu is BCL gehalveerd. De jeugdafdeling en ook de wachtlijst zijn verdwenen. Bij BCL spelen enkel nog volwassenen. Hun gemiddelde leeftijd: 47 jaar. Actief ontspannen, dat is wat ons bindt. We hebben veel plezier op de speelvelden en vatten ook de derde helft serieus op.

BCL is onafhankelijk. De vereniging werkt zonder sponsorverplichtingen en wordt geheel gefinancierd door de deelnemers aan haar activiteiten. Op de jaarlijkse ledenvergadering (ALV, dit is ons hoogste orgaan) stellen de leden het beleid vast. Hier worden alle besluiten genomen, worden onze bestuursleden gekozen en onze huishoudelijke en financiële regels vastgesteld.
Wij zijn aangesloten bij de bond: Badminton Nederland. Deze bond heeft een belangrijke rol in het promoten en ontwikkelen van onze sport. Ze ondersteunt, faciliteert, biedt cursussen en trainingsmodellen, organiseert een landelijke competitie en traint en begeleidt de nationale selecties. Onze club werkt samen met lokale en regionale verenigingen. Onder andere met BC-GO! om in ‘hun’ sporthal onze competitiewedstrijden te kunnen spelen. Andere clubs in stad of regio nodigen wij uit om bij ons te komen spelen en we gaan ook bij hen op bezoek. Voor onze plaatselijke belangenbehartiging zijn we aangesloten bij de stedelijke Sportkoepel.

Het clubbestuur zorgt voor alle lopende zaken. De administratie, het financieel beheer, onderhouden van contacten, de maandelijkse nieuwsbrief, voorlichting en publiciteit. En uiteraard voor de organisatie van alle activiteiten, het huren van accommodaties en de zorg voor het speelmateriaal. Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden.

Sportlocaties
We spelen op meerdere sportlocaties binnen de gemeente Groningen. Onze hoofd-locatie is Sporthal Lewenborg. Hier beschikken we over 9 speelvelden. We maken dit seizoen tijdelijk geen gebruik meer van de sportzaal in MFC Engelbert. We zijn nog wel te vinden in de Tiggelhal in Ten Boer (6 velden) en Sporthal Kardinge (9 velden in de zomervakantie). Voor de competitie spelen we in Sportcentrum Europapark. De shuttles waarmee wij spelen worden door bijna alle verenigingen in het noorden gebruikt: de nylon shuttle Yonex Mavis 300 (geel).

Omgang met speelniveaus bij BCL
Op onze wekelijkse clubavond zijn alle spelers welkom. Hier spelen zowel (semi-)gevorderde spelers als competitiespelers door en met elkaar. Elke laatste vrijdag van de maand stimuleren we dit samenspelen met een uurtje tossen. Dat is drie keer met steeds andere spelers een wedstrijd spelen. Alle niveaus worden dan door elkaar gehusseld. Zo komen nieuwe spelers er snel tussen bij onze club. De wekelijkse training vervalt op een toss-avond.
Toch houden de meesten meer van een gelijkwaardige partij. Dat levert meer spanning, meer uitdaging op. Spelers met weinig ervaring hebben niet zoveel zin om te worden afgedroogd door goede spelers. En goede spelers beleven weinig lol aan het spelen tegen een beginner. Daarom bieden wij ook gelegenheid voor het spelen op gelijkwaardig niveau. We kennen bij onze club drie niveaus:
– competitiespelers en spelers op competitieniveau
– gevorderden en semi-gevorderde spelers
– beginnende spelers.

Beginnende spelers
Beginnende spelers moeten nog veel leren. Zij beginnen met badminton op onze vrijdagse clubavond. Daar volgen zij een uurtje training. Daarna spelen ze nog een uur recreatief met elkaar. Sommigen mengen zich na verloop van tijd langzamerhand met de (semi)-gevorderde spelers.

(Semi-)gevorderde spelers
Spelers die al meer ervaring hebben (semi-gevorderd en gevorderd) konden naast onze clubavond op vrijdag ook spelen op de maandagavond. Maar vanaf 2021 is de animo geslonken en moesten we hiermee stoppen. Zo gauw de belangstelling hiervoor weer toeneemt bestaat de kans dat we dit alsnog aan gaan bieden.

Competitiespelers en gelijkwaardig niveau
Competitiespelers en spelers op competitieniveau kunnen met elkaar spelen op donderdag (sept-jan) in Lewenborg. In de tweede helft van het seizoen kunnen deze spelers op de dinsdagavond (febr-juni) terecht in de Tiggelhal in Ten Boer.

Competitiespelen
Aan het eind van de winter krijgt elk lid de vraag voorgelegd: “Wil jij in het nieuwe seizoen competitiespeler worden?” Op basis van hun speelsterkte worden degenen die zich opgeven ingedeeld in een competitieteam. 

Voor dit seizoen hebben we slechts één team. Zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdagmiddag in het Sportcentrum Europapark. De competitiewedstrijden zijn altijd in het weekend in de periode van half september tot half februari.

Andere activiteiten
We organiseren zo af en toe een bijzondere activiteit. Bijvoorbeeld een speelavond met leden van een andere vereniging of een onderling toernooi. Jaarlijks na afloop van de zomervakantie starten we het nieuwe seizoen met een badmintonweekend op Ameland. Voor de extra kosten vragen we een bijdrage aan de deelnemers. We houden de kosten voor deze activiteiten zo laag mogelijk. De financiële bijdrage hoeft daardoor nauwelijks een belemmering te vormen om deel te nemen.

Hoe zit het met de verzekering?
Voor bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen in de stad Groningen heeft de gemeente een WA verzekering. Maar dit dekt alleen schades waar bestuursleden en vrijwilligers van onze club op worden aangesproken. Wil je hier meer over weten dan kun je daarvoor bij de gemeente Groningen terecht. Badminton speel je voor eigen risico. Als je geblesseerd raakt heb je pech. Sla jij jouw racket kapot; ook pech. We hebben geen ongevallenverzekering afgesloten en we gaan er vanuit dat je over een eigen WA en zorgverzekering beschikt.

Je wordt lid van een vereniging
Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een ledenvergadering. Het clubbestuur legt dan verantwoording af en presenteert nieuwe plannen. Een vereniging betekent ook dat we alle taken onder elkaar moeten verdelen. Bij de praktische taken in de sporthal zoals netten ophangen en opruimen doet iedereen mee. Organisatorische taken zijn ondergebracht bij bestuursleden. Zoals de clubleiding, de badmintonorganisatie, het secretariaat, de informatieverstrekking, het financiële beheer en de clubactiviteiten. Daarnaast kennen we commissies. Zowel voor festiviteiten (jubileumcommissie) als voor bestuurlijk toezicht (kascommissie). 

Wat verwacht BCL van haar leden?
Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. We verwachten fair en sportief gedrag; zowel binnen als buiten het speelveld. Bij onenigheid over een wedstrijdpunt wordt het punt overgespeeld. Je kunt immers in een flits van een seconde allemaal iets anders hebben waargenomen. We verwachten ook dat je helpt bij activiteiten, bij commissiewerk of het besturen. Jaarlijks doen we een beroep op onze leden om zich in te zetten voor de club. Met het verdelen van alle taken maken vele handen licht werk. Daarnaast willen we geen overlast veroorzaken naar anderen die gebruik maken van de sport-locatie. En – niet onbelangrijk – we verwachten dat je op tijd de nota betaalt voor het meespelen bij onze club. BCL is een financieel gezonde vereniging en dat willen we graag zo houden.

Lijkt het je wat? Meer weten? Belangstelling? Lees verder