Onze vereniging

Badmintonclub Lewenborg

Onze vereniging heeft als thuisbasis Sporthal Lewenborg. De helft van de spelers woont in Lewenborg of aangrenzende wijken. De andere helft komt uit overige delen van de stad en de dorpen om ons heen.

In de jaren zeventig en tachtig was badminton booming. De vereniging bestaat vanaf 1975. BCL had toen zo’n 150 leden en een wachtlijst. In die beginjaren speelden we met onze competitieteams in alle klassen van de noordelijke badmintoncompetitie. In de jaren negentig veranderde dit. De animo voor badminton liep in Nederland sterk terug. Nu is BCL gehalveerd. De jeugdafdeling en ook de wachtlijst zijn verdwenen. Bij BCL spelen enkel nog volwassenen. Hun gemiddelde leeftijd: 47 jaar. Actief ontspannen, dat is wat ons bindt. We hebben veel plezier op de speelvelden en vatten ook de derde helft serieus op.

BCL is onafhankelijk. De vereniging werkt zonder sponsorverplichtingen en wordt geheel gefinancierd door de deelnemers aan haar activiteiten. Op de jaarlijkse ledenvergadering (ALV, dit is ons hoogste orgaan) stellen de leden het beleid vast. Hier worden alle besluiten genomen, worden onze bestuursleden gekozen en onze huishoudelijke en financiƫle regels vastgesteld.
Wij zijn aangesloten bij de bond: Badminton Nederland. Deze bond heeft een belangrijke rol in het promoten en ontwikkelen van onze sport. Ze ondersteunt, faciliteert, biedt cursussen en trainingsmodellen, organiseert een landelijke competitie en traint en begeleidt de nationale selecties. Onze club werkt samen met lokale en regionale verenigingen. Onder andere met BC-GO! om in ‘hun’ sporthal onze competitiewedstrijden te kunnen spelen. Andere clubs in stad of regio nodigen wij uit om bij ons te komen spelen en we gaan ook bij hen op bezoek. Voor onze plaatselijke belangenbehartiging zijn we aangesloten bij de stedelijke Sportkoepel.

Het clubbestuur voert de besluiten uit van de ledenvergadering. Ze zorgt voor alle lopende zaken. De administratie, het financieel beheer, onderhouden van contacten, de maandelijkse nieuwsbrief, voorlichting en publiciteit. En uiteraard voor de organisatie van alle activiteiten, het huren van accommodaties en de zorg voor het speelmateriaal. Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden.

We spelen op meerdere sportlocaties binnen de gemeente Groningen. Onze hoofd-locatie is Sporthal Lewenborg. Hier beschikken we over 9 speelvelden. We maken ook gebruik van de sportzaal in MFC Engelbert (3 velden) en van Sportcentrum Europapark (1 veld). Daarnaast zijn we nog te vinden in de Tiggelhal in Ten Boer (6 velden). De shuttles waarmee wij spelen worden door bijna alle verenigingen in het noorden gebruikt: de nylon shuttle Yonex Mavis 300 (geel).