ALV 25-02-2022

“Vind je het niet een beetje raar? Zo dicht bij elkaar, in een kring?” Sommigen zaten in het begin wat ongemakkelijk. De ALV van 2022 was gewoon in de kantine. Bijna twintig leden zaten in een grote boog bijeen. De statutenwijziging werd door Ida helder toegelicht. In de discussie erover kwam naar voren dat we eigenlijk met een tweetraps-actie te maken hadden. Een statutair deel en een huishoudelijk deel. Het statuut moest nu snel geregeld worden. Onder andere vanwege de introductie van een nieuw orgaan binnen de club: de continuïteitscommissie. Het instellen daarvan werd direct geregeld door alvast één commissielid te benoemen. Moeten er niet meer in die commissie? Misschien, dat komt later aan de orde. Alles wat we verder willen regelen in de huishouding van onze club komt nog terug via een aanpassing van ons reglement. Toch werden de statuten nog niet vastgesteld door de ALV. Daarvoor moest twee-derde deel van de leden aanwezig zijn. Daarom volgt een nieuwe ALV eind maart. Dan geldt de twee-derde-regel niet en kan er wel over gestemd worden.

Het jaarverslag stemde de aanwezigen tot tevredenheid. Er bleek waardering in de ALV voor de extra speelgelegenheid die het bestuur had weten te organiseren. En mooi dat ondanks Corona nog een lichte plus onder de streep overbleef. Het voorstel om in het nieuwe seizoen een lichte contributieverhoging door te voeren kon op begrip rekenen. Dat betekent straks een tariefsverhoging van vijf euro.

Het bestuur gaf uitleg over haar initiatief om een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Margriet heeft deze rol gekregen en haar functie is al gelijk ingegaan. Ieder heeft wel een globaal beeld van zo’n taak maar dit is wel iets nieuws voor onze vereniging. We komen er binnen de club nog op terug hoe haar functie ingevuld gaat worden.

De ALV benoemde daarna drie bestuurders (Suzan, Bart G, Bennie), een nieuw lid in de kascommissie (Johan) en een lid in de continuïteitscommissie (Alex W). Dit betekent dat het huidige bestuur uit vier leden bestaat. Maar het bestuur heeft berekend dat we voor een goede taakverdeling een zeskoppig bestuur nodig hebben. In de ALV van eind maart zal het bestuur aangeven hoe dit probleem aangepakt kan worden. Aan het eind van de vergadering namen de leden met applaus afscheid van Edwin als bestuurder. Het afscheid van Jannie – eveneens afgetreden – kon nog niet vanwege verblijf op overzees gebied. Bij het schrijven van dit stukje is ze alweer terug. Dan kunnen we in de komende ALV het applaus voor haar laten klinken.